DOLE là gì? Nghĩa của từ dole

DOLE là gì?

DOLE“Department of Labor and Employment” trong tiếng Anh.

DOLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOLE“Department of Labor and Employment”.

Department of Labor and Employment: Bộ lao động và việc làm.
Tên một bộ phận của chính phủ Philippine.

Giải thích ý nghĩa của DOLE

DOLE có nghĩa “Department of Labor and Employment”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ lao động và việc làm”.