DOM là gì? Nghĩa của từ dom

DOM là gì?

DOM“Document Object Model” trong tiếng Anh.

DOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOM“Document Object Model”.

Document Object Model: Mô hình Đối tượng Tài liệu.

Một số kiểu DOM viết tắt khác:

Dominican Republic: Cộng hòa Dominica.
ISO 3166 bát quái.

Deo optimo maximo: Deo optimo maximo.
tiếng Latinh, "đối với Chúa, điều tốt nhất và vĩ đại nhất".

Giải thích ý nghĩa của DOM

DOM có nghĩa “Document Object Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình Đối tượng Tài liệu”.