DOMS là gì? Nghĩa của từ doms

DOMS là gì?

DOMS“Director of Military Support” trong tiếng Anh.

DOMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOMS“Director of Military Support”.

Director of Military Support: Giám đốc Hỗ trợ Quân sự.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DOMS

DOMS có nghĩa “Director of Military Support”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc Hỗ trợ Quân sự”.