DORA là gì? Nghĩa của từ dora

DORA là gì?

DORA“Defence of the Realm Act” trong tiếng Anh.

DORA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DORA“Defence of the Realm Act”.

Defence of the Realm Act: Đạo luật Bảo vệ Vương quốc.

Giải thích ý nghĩa của DORA

DORA có nghĩa “Defence of the Realm Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Bảo vệ Vương quốc”.