DOTD là gì? Nghĩa của từ dotd

DOTD là gì?

DOTD“Deal of the Day” trong tiếng Anh.

DOTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOTD“Deal of the Day”.

Deal of the Day: Ưu đãi trong ngày.
DotD, mánh lới quảng cáo tiếp thị.

Giải thích ý nghĩa của DOTD

DOTD có nghĩa “Deal of the Day”, dịch sang tiếng Việt là “Ưu đãi trong ngày”.