DOTMLPF là gì? Nghĩa của từ dotmlpf

DOTMLPF là gì?

DOTMLPF“Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, and Facilities” trong tiếng Anh.

DOTMLPF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOTMLPF“Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, and Facilities”.

Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, and Facilities: Học thuyết, Tổ chức, Đào tạo, Vật chất, Lãnh đạo, Nhân sự và Cơ sở vật chất.
ghi nhớ.

Giải thích ý nghĩa của DOTMLPF

DOTMLPF có nghĩa “Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, and Facilities”, dịch sang tiếng Việt là “Học thuyết, Tổ chức, Đào tạo, Vật chất, Lãnh đạo, Nhân sự và Cơ sở vật chất”.