DOW là gì? Nghĩa của từ dow

DOW là gì?

DOW“Died of Wounds” trong tiếng Anh.

DOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOW“Died of Wounds”.

Died of Wounds: Chết vì vết thương.

Giải thích ý nghĩa của DOW

DOW có nghĩa “Died of Wounds”, dịch sang tiếng Việt là “Chết vì vết thương”.