DPIN là gì? Nghĩa của từ dpin

DPIN là gì?

DPIN“Designated Partners Identification Number” trong tiếng Anh.

DPIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPIN“Designated Partners Identification Number”.

Designated Partners Identification Number: Số nhận dạng đối tác được chỉ định.

Giải thích ý nghĩa của DPIN

DPIN có nghĩa “Designated Partners Identification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng đối tác được chỉ định”.