DPMO là gì? Nghĩa của từ dpmo

DPMO là gì?

DPMO“Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office” trong tiếng Anh.

DPMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPMO“Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office”.

Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office: Quốc phòng Tù nhân Chiến tranh / Văn phòng Nhân sự Mất tích.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DPMO

DPMO có nghĩa “Defense Prisoner of War/Missing Personnel Office”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc phòng Tù nhân Chiến tranh / Văn phòng Nhân sự Mất tích”.