DPP là gì? Nghĩa của từ dpp

DPP là gì?

DPP“Discounted Payback Period” trong tiếng Anh.

DPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPP“Discounted Payback Period”.

Discounted Payback Period: Thời gian hoàn vốn chiết khấu.

Một số kiểu DPP viết tắt khác:

Director of Public Prosecutions: Giám đốc Công tố.

Direct Participation Program: Chương trình tham gia trực tiếp.

Diketopyrrolopyrrole dye: Thuốc nhuộm diketopyrrolopyrrole.

Digital Production Partnership: Đối tác sản xuất kỹ thuật số.

Differential Pulse Polarography: Phân cực xung vi sai.

Giải thích ý nghĩa của DPP

DPP có nghĩa “Discounted Payback Period”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian hoàn vốn chiết khấu”.