DPRK là gì? Nghĩa của từ dprk

DPRK là gì?

DPRK“Democratic People's Republic of Korea” trong tiếng Anh.

DPRK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPRK“Democratic People's Republic of Korea”.

Democratic People's Republic of Korea: Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Giải thích ý nghĩa của DPRK

DPRK có nghĩa “Democratic People's Republic of Korea”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên”.