DRA là gì? Nghĩa của từ dra

DRA là gì?

DRA“Defence Research Agency” trong tiếng Anh.

DRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRA“Defence Research Agency”.

Defence Research Agency: Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng.
Anh, 1991–1995.

Một số kiểu DRA viết tắt khác:

Democratic Republic of America: Cộng hòa dân chủ mỹ.

Giải thích ý nghĩa của DRA

DRA có nghĩa “Defence Research Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng”.