DRET là gì? Nghĩa của từ dret

DRET là gì?

DRET“Defence Research Establishment Toronto” trong tiếng Anh.

DRET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRET“Defence Research Establishment Toronto”.

Defence Research Establishment Toronto: Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Toronto.
lỗi thời năm 2002.

Giải thích ý nghĩa của DRET

DRET có nghĩa “Defence Research Establishment Toronto”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Toronto”.