DREV là gì? Nghĩa của từ drev

DREV là gì?

DREV“Defence Research Establishment Valcartier” trong tiếng Anh.

DREV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DREV“Defence Research Establishment Valcartier”.

Defence Research Establishment Valcartier: Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Valcartier.
lỗi thời năm 2002.

Giải thích ý nghĩa của DREV

DREV có nghĩa “Defence Research Establishment Valcartier”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Valcartier”.