DRI là gì? Nghĩa của từ dri

DRI là gì?

DRI“Detection, Recognition, Identification” trong tiếng Anh.

DRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRI“Detection, Recognition, Identification”.

Detection, Recognition, Identification: Phát hiện, Nhận biết, Nhận dạng.

Một số kiểu DRI viết tắt khác:

Dietary Reference Intake: Khẩu phần ăn uống tham khảo.

Giải thích ý nghĩa của DRI

DRI có nghĩa “Detection, Recognition, Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện, Nhận biết, Nhận dạng”.