DRMS là gì? Nghĩa của từ drms

DRMS là gì?

DRMS“Defense Revitalization and Marketing Service” trong tiếng Anh.

DRMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRMS“Defense Revitalization and Marketing Service”.

Defense Revitalization and Marketing Service: Dịch vụ Tiếp thị và Phục hồi Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DRMS

DRMS có nghĩa “Defense Revitalization and Marketing Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Tiếp thị và Phục hồi Quốc phòng”.