DRT là gì? Nghĩa của từ drt

DRT là gì?

DRT“Document Related Technologies” trong tiếng Anh.

DRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRT“Document Related Technologies”.

Document Related Technologies: Công nghệ liên quan đến tài liệu.

Giải thích ý nghĩa của DRT

DRT có nghĩa “Document Related Technologies”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ liên quan đến tài liệu”.