ĐS là gì? Nghĩa của từ đs

ĐS là gì?

ĐS“Đường sắt” trong tiếng Việt.

ĐS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐS“Đường sắt”.

Đường sắt.

Giải thích ý nghĩa của ĐS

ĐS có nghĩa “Đường sắt” trong tiếng Việt.