DSB là gì? Nghĩa của từ dsb

DSB là gì?

DSB“Defense Science Board” trong tiếng Anh.

DSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSB“Defense Science Board”.

Defense Science Board: Ban Khoa học Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DSB

DSB có nghĩa “Defense Science Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Khoa học Quốc phòng”.