DSC là gì? Nghĩa của từ dsc

DSC là gì?

DSC“Differential Scanning Calorimeter” trong tiếng Anh.

DSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSC“Differential Scanning Calorimeter”.

Differential Scanning Calorimeter: Nhiệt lượng kế quét vi sai.

Một số kiểu DSC viết tắt khác:

Digital Selective Calling: Gọi chọn lọc kỹ thuật số.

Digital Still Camera: Máy quay kĩ thuật số.

Distinguished Service Cross: Dịch vụ phân biệt Cross.

Doctor of Surgical Chiropody: Bác sĩ phẫu thuật Chiropody.

Document structure convention: Quy ước cấu trúc tài liệu.
lập trình PostScript.

Dynamic Stability Control: Kiểm soát ổn định động.

Giải thích ý nghĩa của DSC

DSC có nghĩa “Differential Scanning Calorimeter”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiệt lượng kế quét vi sai”.