DSD là gì? Nghĩa của từ dsd

DSD là gì?

DSD“Defence Studies Department” trong tiếng Anh.

DSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSD“Defence Studies Department”.

Defence Studies Department: Khoa Nghiên cứu Quốc phòng.
King's College, London.

Giải thích ý nghĩa của DSD

DSD có nghĩa “Defence Studies Department”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa Nghiên cứu Quốc phòng”.