DSDM là gì? Nghĩa của từ dsdm

DSDM là gì?

DSDM“Dynamic Systems Development Method” trong tiếng Anh.

DSDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSDM“Dynamic Systems Development Method”.

Dynamic Systems Development Method: Phương pháp phát triển hệ thống động.
Một thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực phát phần mềm.

Một số kiểu DSDM viết tắt khác:

Dubai School of Dental Medicine: Trường Y khoa Nha khoa Dubai.

Dynamic Software Development Method: Phương pháp phát triển phần mềm động.

Giải thích ý nghĩa của DSDM

DSDM có nghĩa “Dynamic Systems Development Method”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp phát triển hệ thống động”.