DSE là gì? Nghĩa của từ dse

DSE là gì?

DSE“Dry Sheep Equivalent” trong tiếng Anh.

DSE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSE“Dry Sheep Equivalent”.

Dry Sheep Equivalent: Tương đương cừu khô.

Giải thích ý nghĩa của DSE

DSE có nghĩa “Dry Sheep Equivalent”, dịch sang tiếng Việt là “Tương đương cừu khô”.