DSEE là gì? Nghĩa của từ dsee

DSEE là gì?

DSEE“Diploma in Secondary Education Examination” trong tiếng Anh.

DSEE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSEE“Diploma in Secondary Education Examination”.

Diploma in Secondary Education Examination: Chứng chỉ Kiểm tra Giáo dục Trung học.

Giải thích ý nghĩa của DSEE

DSEE có nghĩa “Diploma in Secondary Education Examination”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ Kiểm tra Giáo dục Trung học”.