DSID là gì? Nghĩa của từ dsid

DSID là gì?

DSID“Dismounted Soldier Identification System” trong tiếng Anh.

DSID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSID“Dismounted Soldier Identification System”.

Dismounted Soldier Identification System: Hệ thống nhận dạng người lính bị tháo gỡ.

Giải thích ý nghĩa của DSID

DSID có nghĩa “Dismounted Soldier Identification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhận dạng người lính bị tháo gỡ”.