DSN là gì? Nghĩa của từ dsn

DSN là gì?

DSN“Deep Space Network” trong tiếng Anh.

DSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSN“Deep Space Network”.

Deep Space Network: Mạng không gian sâu.

Giải thích ý nghĩa của DSN

DSN có nghĩa “Deep Space Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng không gian sâu”.