DSO là gì? Nghĩa của từ dso

DSO là gì?

DSO“Distinguished Service Order” trong tiếng Anh.

DSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSO“Distinguished Service Order”.

Distinguished Service Order: Lệnh phục vụ xuất sắc.
trang trí của quân đội Anh.

Giải thích ý nghĩa của DSO

DSO có nghĩa “Distinguished Service Order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh phục vụ xuất sắc”.