DSP là gì? Nghĩa của từ dsp

DSP là gì?

DSP“Defense Standardization Program” trong tiếng Anh.

DSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSP“Defense Standardization Program”.

Defense Standardization Program: Chương trình Tiêu chuẩn hóa Quốc phòng.

Một số kiểu DSP viết tắt khác:

Digital Signal Processing: Xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Defense Support Program: Chương trình Hỗ trợ Quốc phòng.

Decessit sine prole: Decessit sine prole.
tiếng Latinh, "chết mà không có vấn đề gì".

Giải thích ý nghĩa của DSP

DSP có nghĩa “Defense Standardization Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Tiêu chuẩn hóa Quốc phòng”.