DSPL là gì? Nghĩa của từ dspl

DSPL là gì?

DSPL“Design Specialists and Plans Language” trong tiếng Anh.

DSPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSPL“Design Specialists and Plans Language”.

Design Specialists and Plans Language: Chuyên gia thiết kế và ngôn ngữ kế hoạch.

Một số kiểu DSPL viết tắt khác:

Decessit sine prole legitima: Decessit sine prole legalma.
dspl, tiếng Latinh: "chết mà không có vấn đề chính đáng".

Giải thích ý nghĩa của DSPL

DSPL có nghĩa “Design Specialists and Plans Language”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên gia thiết kế và ngôn ngữ kế hoạch”.