DSPM là gì? Nghĩa của từ dspm

DSPM là gì?

DSPM“Decessit sine prole mascula” trong tiếng Anh.

DSPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSPM“Decessit sine prole mascula”.

Decessit sine prole mascula: Decessit sine prole malea.
tiếng Latinh, "chết mà không tồn tại vấn đề nam giới".

Giải thích ý nghĩa của DSPM

DSPM có nghĩa “Decessit sine prole mascula”, dịch sang tiếng Việt là “Decessit sine prole malea”.