DSPMS là gì? Nghĩa của từ dspms

DSPMS là gì?

DSPMS“Decessit sine prole mascula superstite” trong tiếng Anh.

DSPMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSPMS“Decessit sine prole mascula superstite”.

Decessit sine prole mascula superstite: Decessit sine prole malea superstite.
tiếng Latinh, "chết mà không tồn tại vấn đề nam giới".

Giải thích ý nghĩa của DSPMS

DSPMS có nghĩa “Decessit sine prole mascula superstite”, dịch sang tiếng Việt là “Decessit sine prole malea superstite”.