DSR là gì? Nghĩa của từ dsr

DSR là gì?

DSR“Deformed Special Relativity” trong tiếng Anh.

DSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSR“Deformed Special Relativity”.

Deformed Special Relativity: Thuyết tương đối hẹp bị biến dạng.

Giải thích ý nghĩa của DSR

DSR có nghĩa “Deformed Special Relativity”, dịch sang tiếng Việt là “Thuyết tương đối hẹp bị biến dạng”.