DSRV là gì? Nghĩa của từ dsrv

DSRV là gì?

DSRV“Deaf Sports Recreation Victoria” trong tiếng Anh.

DSRV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSRV“Deaf Sports Recreation Victoria”.

Deaf Sports Recreation Victoria: Giải trí Thể thao Điếc Victoria.

Một số kiểu DSRV viết tắt khác:

Deep Submergence Rescue Vehicle: Xe cứu hộ chìm sâu.

Giải thích ý nghĩa của DSRV

DSRV có nghĩa “Deaf Sports Recreation Victoria”, dịch sang tiếng Việt là “Giải trí Thể thao Điếc Victoria”.