DSS là gì? Nghĩa của từ dss

DSS là gì?

DSS“Digitized Sky Survey” trong tiếng Anh.

DSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSS“Digitized Sky Survey”.

Digitized Sky Survey: Khảo sát Bầu trời Số hóa.

Một số kiểu DSS viết tắt khác:

Discarding-Sabot Shell: Discarding-Sabot Shell.
đạn dược.

Giải thích ý nghĩa của DSS

DSS có nghĩa “Digitized Sky Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Bầu trời Số hóa”.