DST là gì? Nghĩa của từ dst

DST là gì?

DST“Daylight Saving Time” trong tiếng Anh.

DST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DST“Daylight Saving Time”.

Daylight Saving Time: Tiết kiệm thời gian ban ngày.

Giải thích ý nghĩa của DST

DST có nghĩa “Daylight Saving Time”, dịch sang tiếng Việt là “Tiết kiệm thời gian ban ngày”.