DSTL là gì? Nghĩa của từ dstl

DSTL là gì?

DSTL“Defence Science and Technology Laboratory” trong tiếng Anh.

DSTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSTL“Defence Science and Technology Laboratory”.

Defence Science and Technology Laboratory: Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.
Anh.

Giải thích ý nghĩa của DSTL

DSTL có nghĩa “Defence Science and Technology Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng”.