DTA là gì? Nghĩa của từ dta

DTA là gì?

DTA“Dental Technologists Association” trong tiếng Anh.

DTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTA“Dental Technologists Association”.

Dental Technologists Association: Hiệp hội các nhà công nghệ nha khoa.

Giải thích ý nghĩa của DTA

DTA có nghĩa “Dental Technologists Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà công nghệ nha khoa”.