DTD là gì? Nghĩa của từ dtd

DTD là gì?

DTD“Digital Terrain Data” trong tiếng Anh.

DTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTD“Digital Terrain Data”.

Digital Terrain Data: Dữ liệu địa hình kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DTD

DTD có nghĩa “Digital Terrain Data”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu địa hình kỹ thuật số”.