DTE là gì? Nghĩa của từ dte

DTE là gì?

DTE“Data Terminal Equipment” trong tiếng Anh.

DTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTE“Data Terminal Equipment”.

Data Terminal Equipment: Thiết bị đầu cuối dữ liệu.

Một số kiểu DTE viết tắt khác:

Down To Earth: Thực tế.

Giải thích ý nghĩa của DTE

DTE có nghĩa “Data Terminal Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị đầu cuối dữ liệu”.