DTFT là gì? Nghĩa của từ dtft

DTFT là gì?

DTFT“Discrete-Time Fourier Transform” trong tiếng Anh.

DTFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTFT“Discrete-Time Fourier Transform”.

Discrete-Time Fourier Transform: Biến đổi Fourier theo thời gian rời rạc.

Giải thích ý nghĩa của DTFT

DTFT có nghĩa “Discrete-Time Fourier Transform”, dịch sang tiếng Việt là “Biến đổi Fourier theo thời gian rời rạc”.