DTG là gì? Nghĩa của từ dtg

DTG là gì?

DTG“Date-Time Group” trong tiếng Anh.

DTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTG“Date-Time Group”.

Date-Time Group: Nhóm ngày-giờ.

Giải thích ý nghĩa của DTG

DTG có nghĩa “Date-Time Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm ngày-giờ”.