DTO là gì? Nghĩa của từ dto

DTO là gì?

DTO“Disruptive Technology Office” trong tiếng Anh.

DTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTO“Disruptive Technology Office”.

Disruptive Technology Office: Văn phòng Công nghệ Gây rối.
là ARDA.

Giải thích ý nghĩa của DTO

DTO có nghĩa “Disruptive Technology Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Công nghệ Gây rối”.