DTR là gì? Nghĩa của từ dtr

DTR là gì?

DTR“Determine The Relationship” trong tiếng Anh.

DTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DTR“Determine The Relationship”.

Determine The Relationship: Xác định mối quan hệ.

Giải thích ý nghĩa của DTR

DTR có nghĩa “Determine The Relationship”, dịch sang tiếng Việt là “Xác định mối quan hệ”.