DU là gì? Nghĩa của từ du

DU là gì?

DU“Depleted Uranium” trong tiếng Anh.

DU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DU“Depleted Uranium”.

Depleted Uranium: Uranium cạn kiệt.

Một số kiểu DU viết tắt khác:

Dust: Bụi.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của DU

DU có nghĩa “Depleted Uranium”, dịch sang tiếng Việt là “Uranium cạn kiệt”.