DUI là gì? Nghĩa của từ dui

DUI là gì?

DUI“Data Use Identifier” trong tiếng Anh.

DUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DUI“Data Use Identifier”.

Data Use Identifier: Mã định danh sử dụng dữ liệu.

Một số kiểu DUI viết tắt khác:

Data Use Institute: Viện Sử dụng Dữ liệu.

Davis Unified Ignition: Davis Đánh lửa Hợp nhất.

Diving Unlimited International: Lặn quốc tế không giới hạn.

Driving Under the Influence: Lái xe khi say rượu.

Duke University Improv: Đại học Duke cải tiến.

Giải thích ý nghĩa của DUI

DUI có nghĩa “Data Use Identifier”, dịch sang tiếng Việt là “Mã định danh sử dụng dữ liệu”.