DVA là gì? Nghĩa của từ dva

DVA là gì?

DVA“Developmental Venous Anomaly” trong tiếng Anh.

DVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVA“Developmental Venous Anomaly”.

Developmental Venous Anomaly: Dị thường tĩnh mạch phát triển.
Thuật ngữ đề cập đến một biến thể bẩm sinh liên quan đến tĩnh mạch não.

Giải thích ý nghĩa của DVA

DVA có nghĩa “Developmental Venous Anomaly”, dịch sang tiếng Việt là “Dị thường tĩnh mạch phát triển”.