DVD-RW là gì? Nghĩa của từ dvd-rw

DVD-RW là gì?

DVD-RW“Digital Video Disc - Rewritable” trong tiếng Anh.

DVD-RW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVD-RW“Digital Video Disc - Rewritable”.

Digital Video Disc - Rewritable: Đĩa video kỹ thuật số - Có thể ghi lại.
Loại đĩa dùng để ghi, xóa, sửa và sử dụng lại được nhiều lần.

Giải thích ý nghĩa của DVD-RW

DVD-RW có nghĩa “Digital Video Disc - Rewritable”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa video kỹ thuật số - Có thể ghi lại”.