DVM là gì? Nghĩa của từ dvm

DVM là gì?

DVM“Doctor of Veterinary Medicine” trong tiếng Anh.

DVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVM“Doctor of Veterinary Medicine”.

Doctor of Veterinary Medicine: Tiến sĩ Thú y.

Một số kiểu DVM viết tắt khác:

Decessit vita matris: Decessit vita matris.
tiếng Latinh, "chết trong cuộc đời của người mẹ".

Giải thích ý nghĩa của DVM

DVM có nghĩa “Doctor of Veterinary Medicine”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến sĩ Thú y”.