DVO là gì? Nghĩa của từ dvo

DVO là gì?

DVO“Direct View Optics” trong tiếng Anh.

DVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVO“Direct View Optics”.

Direct View Optics: Quang học xem trực tiếp.

Giải thích ý nghĩa của DVO

DVO có nghĩa “Direct View Optics”, dịch sang tiếng Việt là “Quang học xem trực tiếp”.