DVOM là gì? Nghĩa của từ dvom

DVOM là gì?

DVOM“Digital Volt-Ohm Meter” trong tiếng Anh.

DVOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVOM“Digital Volt-Ohm Meter”.

Digital Volt-Ohm Meter: Đồng hồ đo Volt-Ohm kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DVOM

DVOM có nghĩa “Digital Volt-Ohm Meter”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng hồ đo Volt-Ohm kỹ thuật số”.